Beskrivelse

Stilling

Daglig leder BOIF


Nærmeste overordnede

Styreleder BOIF og Daglig leder Bardufoss Storhall


Nærmeste underordnede

Vaktmester Bardufoss Storhall


Møterett/plikt

Daglig leder i BOIF har møteplikt på styremøter i BOIF hovedstyre. Videre har hun/han møteplikt i Styremøtene til BOIF Fotball, og ved behov på styremøtene til Bardufoss storhall AS


Kvalifikasjoner

Daglig leder må ha bakgrunn fra- og interesse for idrett. Daglig leder bør også ha utdanning eller erfaring fra ledelse og administrasjon innen idretten, ha et nettverk innen idrett og kjenne virkemiddelapparatet til NIF.

Daglig leder må ha førerkort for bil.


Ansettelse

Daglig leder ansettes i 100% stilling i en to-årig prosjektstilling med mulighet for forlengelse. 6 mnd prøvetid.


Målsetting

Hovedmålsetting for stillinga er å profesjonalisere administrasjonen og planleggingen i BOIF. Daglig leder skal også bidra til et mer profesjonelt arbeide opp mot klubbens sponsorer. Stillingen er delt mellom BOIF hovedstyre, BOIF fotball og Bardufoss storhall AS. Arbeidsoppgavene vil fordeles mellom disse tre organisasjonene. Vekting av arbeidstid og fokus vil variere noe, og må avklares i dialog med nærmeste leder. Det må forventes en del arbeid på kveldstid og noe reisevirksomhet.


Arbeidssted

Daglig leder har kontor i Bardufoss Storhall.


Arbeids og ansvarsområde

 • Administrasjon av Bardufoss Storhall
 • Arrangementsoppfølging i Bardufoss Storhall
 • Markedsføring og booking av Bardufoss Storhall
 • Administrasjon av BOIF Fotball
 • Administrasjon av BOIF Hovedlag (inkl kasserer)
 • Sponsoransvarlig for BOIF Hovedlag
 • Koordinator for Bardufoss Cup
 • Koordinator for Bardufoss Storhall Vinterserie


Arbeidsoppgaver

Daglig leder har følgende hovedarbeidsoppgaver:

 • Forberede styremøter i BOIF Hovedlag
 • Daglig oppfølging av Bardufoss Storhall
 • Dialog med styreledere i Bardufoss Storhall, BOIF Hovedlag og BOIF Fotball, samt daglig leder av Bardufoss storhall AS.
 • Øke aktiviteten og utleieinntektene i Bardufoss Storhall
 • Øke aktiviteten i BOIF Fotball og i klubben for øvrig
 • Øke inntektene til BOIF
 • Arrangere Bardufoss Cup og Bardufoss Storhall Vinterserie


Generelt

Daglig leder rapporterer til Styreleder i BOIF om alle forhold

rutinemessig og når spesielle forhold oppstår.

Daglig leder representerer BOIF i forhold til medlemmer, besøkende og eksterne interessenter i alle sammenhenger.

Lønn etter avtale